Thursday, April 12, 2012

വ്യക്തികള്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാവുമ്പോള്‍......അഴീക്കോട് നിരപരാധിയാണ് .....

 (അഴീക്കോട് മാഷിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ " ഗുരുപ്രണാമം" പത്താം ഭാഗം) 

Rn-t\-èw H-ç I-ª hn-io-Xy eo-Zyn±-Yo-bn-Wm. F-\o-Æm I-ª hn-io-Xy-ta A-lo-bn->. hn-io-Xy-¿o-t cn-{p-b-=w hw-L-Ð-jo-Æw F-\o-Æm A-lo-bo-È. A-H-tIn-1-X-tÁ hn-io-Xy-¿o-t ®-Jy-[n-c-bo² A-Y-e A-Ðn-Z-ao-[n-c-bom² Rn° H-co-Ð-êw F-tÁ h|-bw AeXcoÃoÆn-lo-È. A-H-tIn-¾m F-\o-Æm G-tl I-w-\-w-º-;-¾n-bo-å-t¾-Ám F-t æ-,-K-г ]-l-bn-c-¾m. 
 
--A-kp-uÐn-Sm an-go² A-uÃn-?-¾n-b tte-In-co-I uçn-S-\-¿o² cn-{p-b-¿o-uÂ-Æw hw-L-Ð-jo-Æ-uS-Æw uçn-S-I-e-Ó-Ð-;-¾n-bo-ç-tÁ-Ám Rn° B-Zy-an-bo a-\-ôo-dn-%-I-bn-bo-ç-è

--Po.-f-¹-c-%-c-Ãm eo-a±-fo-Æ-tÃ-â-è F-Á æ-!-an± A-kp-uÐn-So-t en-Z-K-Xo-I-;w  Po.-f-¹-c-%-c-Ãm eo-a±-fo-Æ-tÃ-â-Áo-È F-Á Fw.-dp-dn-e-Xo-Æ-tS en-Z-®-J-º-;w I-1-e-j±-Á H-ç I-ª-hn-io-Xy eo-Zyn±-Yo-bn-Wm Rn°. \o-è-]-W-¿o-td B-ucn-Ky-]-c-an-b en-Z-5-Xo-en-Z-º-jn-bo-çè AtÁn-tÐ. \o-è-]-W-¿o-t e-h-Ð-In-d-an-bo-ç-è A-Xm.-

--C-uÃn³ an-go-ê-¾n-b tte-In-co-I-an-b uçn-S-\w A-º-t\-tbn-è-a-È-tÈn F-Á-Xo² Rn° A-Xp-e Èx-Jo-X-\n-bo. uçn-S-\-¿o-t ®-kÐw \-Án-bo u\±-K-e-Á-uÃn³ Rn° an-go-u\n-Sm ]-l-à. “an-go-t \o-d-]n-â-I³ ue-Zo-bo² ey-2-an-Ðn-a-tÈn”. an-gm ]o-uÁ-Æw t]n-½o-t¿-lo-® A-+w ¹-So uan-f-an-bo-ç-è B t]n-½o-t¿-lo.-

--]o-tÁ !-l-®-u\-cw R-º³ ]-c-à-cw ao-¾o-bo-È. F-t I-C-I³ \-\-¼o-çè. an-gm A-Xm I-1-ten F-Á-lo-bo-È. ]-oÁpSm an-gm ]-l-à, “!-Ò-Iw æ-uc-go-t\ G-+o-uÑn-<. uU-Êm æ-uc-gm ]-l-Æw”. B f-pw ]-Xo-¼o-ç-è. F-Ènw t]n-c-¿-H-u]n-td F-\o-Æm A-Ì-õ-e-tÃ-å.-

--]o-Áp-Sm ]-d-!-lo æ-uc-go-t\ eo-jo-®. an-go-t H-ç uU-Êo-Ì-ue-¾o. ]-t¸ æ-uc-gm uU-Êm X-Áo-È. A-kp-uÐn-Sm an-gm F-\o-Æm uU-Êm X-ç-ta-Ám F-\o-Æm D-l-Ó-¾m. A-èw C-èw. ]-t¸ F-t f-pw A-kp-uÐn-Sm an-go² F-K-Áo-È-tÈn. A-Xm æ-uc-gm F-Á I®-uçd-ao-ë-tS Æp° tN-Ó-ue-Ww F-¿n°. ey-2o-I³ 5-Ùn-\-º-jn-=-uÄn³ C-º-t\-tbn-tÐ hw-õ-eo-Í-an-bo-co-Íw. !-Êw ey-2o-Æ-uS-X-È. 5-Ùn-\-¿o-uÂ-H-an-^-an-Wm. A-kp-uÐn-Sm an-gm \o-c-]-cn-[o-bn-Wm. 

--F-t B-Zy-!-Ò-I-¿o-t 5-In-f-\-¿o-\m an-gm e-Á-Hw u]n-b-Hw, ]o-Áp-Sm F-t c-¾n-a-t¿ !-Ò-I-¿o-\m A-e-Xn-co-I F-?-XobHw, ,-Z-bn±-¼-X-Æ-É A-kp-uÐn-Sm an-tg-Á ey-2o-bn-bo-ç-è. C-uÃn³ B ey-2o-tb H-ç 5-Ùn-\w r-ho-®-I-j-¼o-co-Í-è. 5-Ùn-\-e-XmI-c-W-¿o-t e-ko A-Xn-W-tÈn.-

ഡോ. സി. ടി. വില്യം 

ഗുരുപ്രണാമം പതിനൊന്നാം ഭാഗം അടുത്ത ബ്ലോഗ്ഗില്‍ തുടരും 

No comments:

Post a Comment