Saturday, October 30, 2010

പ്രിയപ്പെട്ട രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല വായിച്ചറിയുവാന്‍

പ്രിയപ്പെട്ട രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല  വായിച്ചറിയുവാന്‍ ,

താങ്കള്‍ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന യു . ഡി .എഫ് . നെ ജയിപ്പിച്ചത് കക്ഷിയോടുള്ള താത്പര്യം കൊണ്ടല്ല , മറിച്ച്‌ നിലവിലുള്ള ഭരണം ശരിയല്ലെന്നതുകൊണ്ടാണ് . അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ഭരണത്തിന്റെ ശരികേട് മനസ്സിലാക്കി ഭരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ധാര്‍മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം താങ്കള്‍ക്കുണ്ട് . കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ താങ്കളില്‍നിന്ന് ഇതു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . 

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം


കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ 

  

Wednesday, October 27, 2010

Women assessed the spirit of democracy !


Election to the local Self Government in Kerala has shown considerable gain to the United Democratic Front (UDF). Substantial share of seats from the Municipalities, Corporations and Panchayats have been incredibly bagged by the United Democratic Front (UDF). The important factor to be noticed in this election is that 50% of the seats have been reserved to the women. This factor itself has worked democratically for the reason that the women folk have exercised their votes strictly based on the personality and eligibility of the candidates, apart from assessing on the political party values. Hence, it could easily be derived at the point that the true spirit of democracy worked practically at the grass root level in Kerala. Let this be a lesson to the pseudo political parties and its blind fanatical adorers.      
C.T. William 

Tuesday, October 26, 2010

A Country where Poets are tendered.


It is so tragic and pathetic that the Poet Ayyappan has to wait for the Minister for cultural affairs to release his mortal remains to the other world, where there is no Minister for Cultural affairs. It has become cancerous and highly politically epidemic a disease that the politicians are exercising the total control of the dead bodies of the man of letters for their convenience and political mileage. The artists in any country is either intellectual or aesthetic property of the people not the government controlled by any politicians. Here in Kerala it has become fashionable as well as ritualistic that the artists of any kind are belongs to the politicians as a dish for garnishing with garlands and guard of honors.

C.T. William        

Monday, October 18, 2010

Democracy decentralized to Dirnkocrazy ?


Democracy has its own implication over decentralizing alcoholism. Kerala is renowned for its decisive share to boost up the excise revenue of the Kerala Government. During all festive seasons Keralites are competing geographically and provincially to break the alcoholic records. But quite unfortunately nowadays the Bar attached hotels are suffering from acute shortage in having their minimum market share. Almost all Bars in the cities are like graveyards with terrific silence. The Barmen and waiters are totally frustrated for not having enough inmates to cater them. The total revenue of these hotels has terribly come down @ 50% as it was earlier. With the coming of Panchayat elections, all political leaders have mobilized their army to the Panchayat and their primary and essential need of having daily alcohol dosage been ensured and catered in the Panchayat itself. Official sources states that the total revenue on sales at beverage corporation sales counters in Kerala  has been boosted up to eight fold during the two weeks prior to election. In the wider sense it is a kind of decentralizing the spirit of democracy to the Panchayat so as to rename democracy as the spirit of Drinkocrazy.

C.T. William     

Friday, October 15, 2010

Remember ! do not defame letters, language and books!


There is only one day for respecting and consecrating the “Letters”, “Language”, “Books” and “equipments, tools and weapons” in the world. The day is in India. That day is divinely celebrated as “Maha Navami”. Maha Navami is celebrated on Ashwin Shukla Paksha Navami, the ninth day of Durga Navratri. In 2010, the date of Mahanavami is October 16. Maha Navami is the last day of 9-day festival, Sharad Navaratri. As per Hindu beliefs, Durga puja on Maha Navami is equal to Durga pooja performed on all 9 days of Durga Navaratri. Goddess Siddhidatri puja is performed on Mahanavami day. On Mahanavami day, in South Indian states especially in Kerala, Ayudha Pooja (equipments, tools and weapons) is performed. Tools, operators, instruments and books are worshipped. The next day of Maha Navami is observed as Vijaya Dashami. In some rural places, Janthu bali (animal sacrifices) are performed on Mahanavami day. It is to be noted that Hindu culture and society is against animal sacrifices. It is so pathetic that our culture is being degraded unfortunately equal to that of animal sacrifices to mar this great day. Recently we heard news from America that book has been used as a weapon to register protest and one such philistine threw book at Barack Obama. There is only one University in the whole world which defamed and burned “letters” and “language” in font of the University; that is Kerala Agricultural University. The renowned scientists from this University have defamed and burned “letters” and “language” demanding more pay hike years back. It is also noteworthy that the teachers of this University is drawing approximately Rs. One Lakh per month as salary, perhaps the biggest pay package in Kerala.

C.T. William

Monday, October 11, 2010

A wanted customer of democracy!


This poor man is waiting for some lucky traveler to sell his luck for livelihood. He does not know Abhishek Singhvi! He does not know Thomas Isac! He does not know Monica Agencies! He does not know Megha Distributer! He does not know Chidambaram! He had never been to Bhuttan! His wife and children are not in America! He does not know Modern Economics! What he knows is that his wife and children are at stake. What he knows is that his right to live is being questioned and violated by a government and its opposition. A Government that claims to be for the poor and the downtrodden has chained him and his livelihood! But everybody knows that he has one vote and he is a wanted customer of democracy!  

C.T. William

Wednesday, October 6, 2010

Record your vote according to your conscience.


Record your vote according to your conscience. So you have to keep your conscience awake and alert before exercising your right to vote. As usual the political parties will make you unconscious or transport you precariously to a stage of coma and you will be thus transformed to a convenient tool that could be freely operated by these political robots. So please check the following questions and vote to the parties only if the answers are positive.

ü      Whether have you been provided with the primary needs such as good environment, water, air, food, roads, transports, peace of mind and other essential infrastructure?
ü      Whether have you been provided with a safe and secure life to live in?
ü      Whether have you been provided with a peaceful secular environment?
ü      Whether your children have been provided with good education?
ü      Whether your old parents have been provided with a quite peaceful life?

If the answers to the above questions are found to be positive, you may exercise your vote positively. Otherwise you need not vote. You may please remember this is the core of democracy and all elections that definitely lead us to the ultimate goal of democracy.

C.T. William 

Tuesday, October 5, 2010

Please don't call fathers. They are at kitchen!


Panchayat election in Kerala is on. This time 50 % of total Panchayat will be ruled by women representatives. Thanks to the spirit of gender equality and honoring the weaker sex to enhance to stronger sex. The socio-cultural impact of this reformation will be supposed to be grave. Proportionately 50 % of men folk have to concentrate on the duties of kitchen and other household duties as their best half is being sacrificed to the Panchayat raj. This will in fact reflect adversely on the masculine productivity and in the arena of healthy rearing up of their children. Our children will lose the great concern of their mother and mothers touch due to this historic reformation. There is also a great chance of our men folk become lazy and irresponsible while addressing serious issues of their family and life. However we could find solace in having a complete Panchayat raj protected by our mothers. Perhaps this may inspire us to call India Mother India!

C.T. William